Zenimura biography featured in the Arizona Republic

The Arizona Republic recently featured the forthcoming biography of Kenichi Zenimura. Check it out.